Bu ders notu
  • 5072 kişi okudu


İşletme Ders Notları -1 (KPSS İşletme)

Bu ders notu sizce ne kadar yararlı?

İŞLETME GENEL NOTLAR-1

İşletme Bilimi:İşletmelerin kuruluşu, Finansman, üretim araçlarının sağlanması, üretilen mal ve hizmetlerin pazarlanması, örgütlenip, yönetil­meleri ve parasal olayların İzlenmesi konulanın ele alıp inceleyen bilim dalıdır.

GEREKSİNME VE…

İŞLETME GENEL NOTLAR-1

İşletme Bilimi:İşletmelerin kuruluşu, Finansman, üretim araçlarının sağlanması, üretilen mal ve hizmetlerin pazarlanması, örgütlenip, yönetil­meleri ve parasal olayların İzlenmesi konulanın ele alıp inceleyen bilim dalıdır.

GEREKSİNME VE İSTEKLER

Ekonomik yaşamın ve ekonomik faaliyetlerin hareket noktasını insan gereksinimleri ve istekleri oluşturur.

Bazı gereksinme ve istekler yaşamsal önemdedir. Beslenme, barınma vb. Temel gereksinmelerin yanı sıra kişilerin mutluluğunu ve yaşama bağlılığını geliştiren pek çok gereksinme vardır. İnsan gereksinme ve istekleri uygarlığın gelişimine k9şut olarak gelişir.

Ülkenin ekonomik gelişme düzeyi, yeni teknoloji kullanımı, küresel­leşme ve yeniliklerin uygulanma derecesi, gereksinmelerin karşılanma biçimini etkileyen unsurlardır.

Talep

İnsanların gereksinimlerini gidermek yönünde davranışta bulunması talebi doğ1ırur. Talep, satın alma gücü bulunan bireylerin ekonomik mal ve hizmetlere karşı gösterdikleri istekleridir.

Bir mala olan talepten söz edebilmek için şu koşulların bir arada olması gerekir:

a) Mala karşı duyulan gereksinme ya da istek

b) Malın karşılığını ödeme isteği

c) Karşılığı ödeyebilecek gelir düzeyi

 

Mal ve Hizmet

Mal: İnsan gereksinimlerini ve isteklerini gidermeye yarayan somut araçlara mal denir. Ekmek, peynir, kumaş, buzdolabı, torna tezgahı gibi.

      Üretilmesi için çaba harcanıp harcanmaması açısından ele aldığımızda mallar ikiye ayrılır:

Ekonomik Olmayan Mallar (Serbest Mallar); Üretimi için hiçbir çaba ya da örgütlenme gerektirmeyen ve doğada hazır bulunan mallardır.

      Soluduğumuz hava, gün ışığı, yağmur suyu v.b.

Ekonomik Mallar; Üretimi için emek harcanan mallardır.

      Ekonomik malları iki ayrı ölçüte göre sınıflandırırız: Gereksinimleri giderme özellikleri yönünden ve malların dayanıklılığı ya da kullanım süreleri yönünden, Gereksinimleri giderme özellikleri yönünden ekonomik malları, tüketim malları ve üretim malları olarak ayırıyoruz.

      Tüketim Malları: Son tüketicilerce kişisel ya da aile gereksinimlerini

karşılamak için istenirler. Ekmek, ayakkabı, çamaşır makinesi gibi.

Üretim Malları(Yatırım Malları):Başka bir malın üretilmesi için gerekli olan mallardır. İşletme binası, işletme donanımı, makineler, ham maddeler, işlenmiş maddeler bu sınıfa irer. Ekonomik malları, dayanıklılığı ya da kullanım süreleri yönünden,

dayanıksız mallar ve dayanıklı mallar olarak ayırıyoruz.

Dayanıksız Mallar :Bir kez ya da kısa süreli kullanım sonucunda

tüketilip yok edilen mallardır.

Dayanıklı Mallar:Uzun süreli kullanımla yavaş yavaş yok edilen mal türleridir

 

Hizmet:İnsan gereksi nimlerini karşılayan, ancak somut olmayan çeşitli araçlara hizmet adı verilir. Toptancı ve perakendeci ticaret işlet­ meleri, banka, banker, döviz büfesi, sigorta işletmeleri temel hizmet       alanlarında çalışmaktadırlar.

Tüketim ve Tüketici:Tüketim: İnsan gereksinimlerini ve isteklerini karşılamak amacıyla üretilen mal ve hizmetlerin kullanımıdır. Gereksinme ve isteklerini karşı­lamak amacıyla, mal ya da hizmetleri kullanan bireyler örgütler tüketicidir.

      Tüketicileri de satın alma ve kullanma amaçları yönünden bölümlen­direbiliriz.

      Son Tüketici:Kişisel ya da aile gereksinimleri nedeniyle bir mal ya da hizmeti satın alan birey ya da kuruluştur.

      Endüstriyel Tüketici;Üretim, yeniden satma ya da işletme kurma amacı ile satın almada bulunan bireyler ya da örgütlerdir.

      Bireyin ekonomideki rolü iki yönlüdür. Tüketicilik ve üreticilik.

      1. Öncelikle her birey tüketicidir ve herkes yaşamını sürdürebilmek için çeşitli düzeylerde mal ve hizmet tüketmek zorundadır.

      2. Bireyin ikinci yönü üreticiliktir. Kişilerin mal ve hizmet tüketmeleri için, satın alma gücüne sahip olmaları gerekir.

 

Başarı Ölçütleri: Etkenlik ve İlgili Kavramlar

Etkenliği, teknik, ekonomik ve işletme biliminde olmak üzere başlıca üç anlamıyla ele alıyoruz.

Teknik Etkenlik,(1) İşletme faaliyetlerinin belirlenen niceliksel standartlara ulaşabilme derecesi, (2) belirli bir işi en ucuz yoldan yerine getirmek ya da belirli bir çıktıyı elden gelen en düşük girdi ile sağlayabil­mektedir. www.kpsscafe.com

Ekonomik Etkenlik, işletmelerin ellerinde  bulunan kıt kaynakların

en iyi biçimde kullanımına yöneliktir.

İşletme Biliminde Etkenlik,belirli birgirdi ile en yüksek çıktının

elde edilmesi, belirli bir çıktı düzeyinin en düşıik girdiyle sağlanabilmesidir.

        Etkenlik İle İlgili Kavramlar

Verimlilik (Prodüktivite)

Verimlilik, üretimden elde edilen çıktıların fiziksel niceliklerinin üretimde harcanan girdilerin fiziksel niceliklerine oranıdır.

Verimlilik =Çıktı (Üretilen Mal veya Hizmetler) ! Girdi (İş gücü, Sermaye, Doğ. Kyn.)

Ekonomiklik (Rasyonellik) Üretimin satış tutarının, üretimin maliyet tutarına oranlamasıdır.

Karlılık (Rantabilite)

Belirli bir zaman kesiti içinde, işletme faaliyetleri tutarına oranlanmasıdır.

        İşletme, insan gereksinimlerinin karşılanması için mal ve  veya  hizmet üretiminin  gerçekleştirildiği hizmet birimidir. İşletmeleri kar amacı güden ve kar amacı gütmeyen olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Her türden küçük veya büyük özel işletmeler kar amacı güden işletmeye girerken bazı kamu sermayesiyle kurulmuş işletmeler (KİT’lerin bir bölümü, belediyenin kurduğu bazı işletmeler) kar amacı gütmezler.

Girişim ve Girişimci

Girişim:Başkalarının gereksinimlerini karşılamak Üzere, pazarı olan ve pazarda fiyatı oluşan ekonomik mal ve hizmetleri ortaya koymak ve sahibine kar sağlamak amacını güden bir işletmedir. Girişim işletmeye göre daha geniş anlamlı olarak ele alınmaktadır. Her girişim bir işletme olurken, her işletme bir girişim olarak nitelenemez. Bir birimin bir işletme sayılabilmesi için, insan gereksinimlerini karşılayıp ekonomik mal ve hizmetleri ortaya koymak amacıyla üretim araçlarının bir araya getirilip, sürekli didinmede bulunması, üretilen mal ve hizmetlerin başkalarının gereksinimlerini karşılaması, pazarının ve fiyatının bulunması gerekir. Girişimin temel amacı kar sağlamaktır.

Girişimci;Gereksinimleri karşılamak üzere iktisadi mal ve hizmet üretiminin gerçekleştirilmesi için Üretim faktörlerini bir araya getiren kişidir.

Girişimcinin temel özellikleri;

(1) Üretim araçlarını sağlayıp üretime yöneltme,

(2) ortaya çıkabilecek riskleri üstlenme olarak ele alınır. Giri­şimci, düşünce, buluş ve yenilik alanlarında hareket sağlayan, itici bir güç taşıyan ve uygulayan kişidir. Girişimci, örgütünü yeni alanlara, yeni kuruluşlara, yeni fırsatlara yöneltir. Girişimcilerin işlevleri şöyle sıralanabilir, . Yeni ürünler ortaya çıkarmak ya da bilinen ürünlerin niteliklerini değiştirmek,

. Yeni üretim yöntemleri geliştirip, uygulamak,

. Endüstride yeni ve gelişmiş örgütlenmelere gitmek,

. Yeni pazarlara açılmak,

. Yeni girdi kaynakları bulmak,

. Yönetim ve çalışanlar arasındaki ilişkileri arttı_ak,

. İşletme ile kamu devleti arasındaki ilişkileri geliştirmek.

 

Yönetici

Yönetici, başkalarının gereksinimlerini karşılamak üzere mal ve hizmet üretimi için üretim faktörlerinin  bir araya getirilmesini yöneten kişidir. Profesyonel yönetici bu işi ücret karşılığında yapar.

      Yöneticinin girişimciden farkı  kendi adına değil başka­ları için yapması, kar        etmemesidir.

      Özel Girişim

            Bireylerin, taşınır devlet müdahalesi olmak sızın kendi ekonomik çıkarları doğrultusunda davrandığı bir sistemdir.

      Özel girişim sistemlerinde 4 temel unsur vardır:

 

Özel mülkiyet hakkı, Bireylerin  taşınır ve taşınmaz değerleri satın alma, sahip olma, kullanma ve satma hakkını belirler.

Seçme özgürlüğü, tüketici ve üreticilerin ekonomik kararlarındaki serbestliği ifade eder;

Kar elde etme, kaynaklarını riske. sokmak yatırıma girişenlerin, faaliyetler sonucunda oluşacak kar üzerinde hakkı olduğu anlamını taşır.

Serbest rekabet, iki veya daha fazla sayıda işletmenin aynı kaynaklara veya müşteri kitlesine yönelmesi durumunda ortaya çıkar.

Okunma Sayısı 5072
Ders notunu okumak için tıklayın

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir